Pojistka odpovědnosti - r. 2012

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV
Český olympijský výbor uzavřel ve vzájemné součinnosti s pojišťovnou Kooperativa,
pojišťovna, a.s., a ČSTV, pro Český svaz tělesné výchovy smlouvu o pojištění odpovědnosti
trenérů a cvičitelů ČSTV. Smlouva je účinná od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou
přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na
životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel). Toto pojištění je
ochranou dobrovolných trenérů, vykonávající ve svém volném čase odbornou a v některých
sportech, z hlediska odpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich členů.
Podle uzavřené pojistné smlouvy s číslem 7720631260 se za pojištěného považuje
trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty
sdružené v ČSTV, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě
jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského
nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále
považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této
pojistné smlouvy. Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a
sportovních klubů, pozor, na území České republiky. Pojištěnou činností není činnost trenéra
(cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuální sportovcem nebo
vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.
Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní
činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně
používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě
porušení této povinnosti nebo řízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je
pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, odmítnout.
Samozřejmě se pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem,
který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi,
kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečného počtu osob
vykonávajících dohled). Pojištění kryje škodu z jedné události do 2 mil. Kč, ze všech událostí
za rok pak do 10 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí 5.000,- Kč. Toto pojištění se řídí
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti a majetku (VPP P - 100/09
https://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/VPP-P-100_09.pdf), Zvláštními pojistnými
podmínkami (ZPP P - 600/05 https://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/ZPP-P-600_05.pdf),
Dodatkovými pojistnými podmínkami (DPP P - 520/05
https://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/DPP-P-520_05.pdf ) a Doložkou o elektronických
rizicích – výluce (DOB1).
Výklad smlouvy a způsob jejího případného využití zajistí pojišťovací makléř na adrese
pavel.kvasnicka@securra.cz. Doporučujeme, vzhledem ke specifickému charakteru škod
krytých touto pojistnou smlouvou, kdy lze předpokládat, že v drtivé většině případů bude o
rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud, využít možnosti nahlášení škodné události
prostřednictvím uvedeného pojišťovacího makléře.
Vznik škodné události je pojištěný (trenér/cvičitel) povinen oznámit na příslušném
tiskopisu pojistitele „Oznámení škodné události“. Tiskopis lze získat na kterékoliv pobočce
Kooperativy nebo z internetu na adrese: https://www.koop.cz/data/files/file_59_GENERAL.pdf.
Vyplněné oznámení škodné události doporučujeme zaslat elektronickou poštou na adresu
pavel.kvasnicka@securra.cz, popř. listovní poštou na adresu: SECURRA, s.r.o., Mokrá 9,

 149 00 Praha 4.