Ošetření mládeže

Ošetření dětí se souhlasem rodičů.
Od 1. dubna 2012 je účinný zákon o zdravotních službách, na jehož základě zdravotní zařízení
začala požadovat písemné souhlasy rodičů dětí, a to prakticky u každého ošetření (kromě případů,
kdy jde o tzv. neodkladnou péči).
To může být výrazný problém v případech, kdy bude třeba nechat ošetřit nezletilého účastníka
sportovní akce (zejména při soustředění, kdy nemusí být jednoduché rodiče sehnat apod.).
Z tohoto důvodu je třeba doporučit, aby se organizátoři sportovních akcí (zejména těch
dlouhodobějších) vybavili Zmocněním a určením osoby oprávněné dle zákona o zdravotních
službách (viz vzor), které by mohlo situaci usnadnit. I když je třeba konstatovat, že nikoli
stoprocentně, neboť ohledně výkladu daného zákona panuje řada nejasností a ne každé zdravotnické
zařízení bude takové prohlášení považovat za dostatečné.
Vzhledem k tomu, že uvedená právní úprava je problematická z pohledu jak zdravotnických
zařízení, tak i ze strany mnoha organizací (např. Česká rada dětí a mládeže), je již iniciována
novelizace zákona.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní odbor ČSTV


VZOR
Zmocnění a určení osoby
oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Údaje zákonného zástupce:
Jméno a příjmení: ……………………………. nar. dne ………………………
Kontakt (telefon, e-mail): ………………………………………………………
Údaje nezletilého dítěte:
Jméno a příjmení: ……………………………. nar. dne ………………………
Trvale bytem: …………………………………………………………………..
Jako zákonný zástupce zmocňuji pana/paní …………………………………..(vedoucí akce), nar.
………………………, trvale bytem ……………………………………….., aby po dobu konání
…………………......(sportovní akce, soustředění), tj. od ………….do……………….. uděloval za
mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane
(např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí).
Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním
stavu mého nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák.č.372/2011Sb.
Zároveň určuji pana/paní ……………………………………osobou, na jejíž nepřetržitou
přítomnost má moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3
písm.e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání ……………………………… (sportovní akce,
soustředění).
V ………………….. dne ……………………….
……………………………………………………
podpis zákonného zástupce